Important information

Access to the information and documents on this website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you access this restricted information.

THESE MATERIALS ARE NOT DIRECTED AT OR ACCESSIBLE BY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ANY PERSONS LOCATED IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND OR SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

This website and the information contained herein are not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful. Access to the information and documents contained on the following websites may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand and South Africa who wish to have access to the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. ÅF AB (publ) (“ÅF”) and Pöyry PLC (“Pöyry”) assume no responsibility if there is a violation of applicable law or regulations by any person.

The tender offer (the “Tender Offer”) is being made for the issued and outstanding shares (the “Shares”) in Pöyry, a Finnish company. The Tender Offer is not being made, and the Shares will not be accepted for purchase from or on behalf of persons, directly or indirectly, in any jurisdiction where the making or acceptance of the Tender Offer would be prohibited by applicable laws or regulations. The tender offer document and related acceptance forms as well as other related material will not and may not be distributed, forwarded or transmitted into or from any jurisdiction where prohibited by applicable laws or regulations. In particular, the Tender Offer is not being made, directly or indirectly, in or into, (including by use of, or by any means or instrumentality, including without limitation e-mail, post, facsimile transmission, telephone or internet, of interstate or foreign commerce, or any facilities of a national securities exchange) Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand or South Africa. Any purported acceptance of the Tender Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid.

Notice to Shareholders in the United States

The Tender Offer is made to Pöyry’s shareholders resident in the United States on the same terms and conditions as those made to all other shareholders of Pöyry to whom an offer is made. Any information documents, including the tender offer document, are being disseminated to U.S. shareholders on a basis comparable to the method that such documents are provided to Pöyry’s other shareholders.

Information distributed in connection with the Tender Offer is subject to disclosure requirements of Finland, which are different from those of the United States. The financial statements and financial information included on this website have been prepared in accordance with applicable accounting standards in Finland, which may not be comparable to the financial statements or financial information of U.S. companies.

It may be difficult for Pöyry’s shareholders to enforce their rights and any claim they may have arising under the federal securities laws, since ÅF and Pöyry are located in non-U.S. jurisdictions, and some or all of their respective officers and directors may be residents of non-U.S. jurisdictions. Pöyry’s shareholders may not be able to sue ÅF or Pöyry or their respective officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. It may be difficult to compel ÅF and Pöyry and their respective affiliates to subject themselves to a U.S. court’s judgment.

The Tender Offer is expected to be made in the United States pursuant to Section 14(e) and Regulation 14E under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, as a “Tier II” tender offer, and otherwise in accordance with the requirements of Finnish law. Accordingly, the Tender Offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, offer timetable, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and law.

To the extent permissible under applicable law or regulations, ÅF and its affiliates or brokers (acting as agents for ÅF or its affiliates, as applicable) may from time to time, and other than pursuant to the Tender Offer, directly or indirectly purchase or arrange to purchase, Shares or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for Shares. To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Finland, such information will be disclosed by means of a press release or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Pöyry of such information. In addition, the financial advisers to ÅF may also engage in ordinary course trading activities in securities of Pöyry, which may include purchases or arrangements to purchase such securities.

Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any U.S. state securities commission has approved or disapproved the Tender Offer, or passed any comment upon the adequacy or completeness of the tender offer document. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Tärkeitä tietoja

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Pyydämme teitä lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraavan vahvistuksen joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lain vastaista. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin ja Etelä-Afrikan ulkopuolella ja haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. ÅF AB (publ) (”ÅF”) ei ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Ostotarjous (”Ostotarjous”) tehdään Pöyry Oyj:n (”Pöyry”), suomalaisen yhtiön, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet”). Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään sellaisessa valtiossa, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä. Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tai muuta materiaalia ei levitetä, lähetetä edelleen tai välitetä eikä niitä saa levittää, lähettää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se on soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä suoraan tai välillisesti (millään tavalla, mukaan lukien, rajoituksetta, sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai internetin välityksellä, millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta) Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Mikä tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Pöyryn Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Pöyryn osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Pöyryn muille osakkeenomistajille.

Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tälle verkkosivustolle sisällytetyt tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu soveltuvien Suomen kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Pöyryn osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska ÅF ja Pöyry ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki ÅF:n ja Pöyryn johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Pöyryn osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ÅF:ää tai Pöyryä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. ÅF:n, Pöyryn ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous odotetaan tehtävän Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen, kohdan 14(e) ja Regulation 14E ‑säännöksen mukaisesti ”Tier II” ‑ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja ‑laista.

ÅF ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan ÅF:n tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Pöyryn osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. ÅF:n taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Pöyryn arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (the U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.


Confirmation

By clicking on the link below, I confirm that I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above and that my country of residence and current location is not Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other jurisdiction in which such distribution or such access is unlawful.

Vahvistus

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt edellä olevat rajoitukset ja suostun noudattamaan niitä ja vahvistan, etten asu tai oleskele tällä hetkellä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivustolle siirtyminen on lainvastaista.

Yes, I confirm / Vahvistan
No, I do not confirm / En vahvista
Due to regulatory restrictions, you are not allowed to access this website. Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.